Prosimy pisać do nas:

"Non genus virum ornat, generi vir fortis loco" - "Nie urodzenie lepszym czyni, lecz każdy sam cnotą ród swój zdobi"

Zbiórka funduszy na pomoc Ukrainie !!! Help Ukraine! Donate to the Ukraine relief fund !!!

"Za naszą i Waszą wolność"

Drodzy Państwo!

Związek Szlachty Rzeczypospolitej realizując swe cele statutowe zbliżenia narodów budujących niegdyś wielką Pierwszą Rzeczypospolitą ogłasza zbiórkę pieniędzy na pomoc Ukraińcom i Polakom uchodzącym z Ukrainy do Polski przed rakietami i czołgami Putina. Chcemy pomóc tak bardzo, jak to tylko możliwe. To na ile będziemy mogli pomóc zależy od Państwa dobrego serca i możliwości. Zebrane fundusze przeznaczymy na pomoc doraźną (posiłki, żywność, leki, odzież) lub na długofalową (opłacenie miejsca zamieszkania, pomoc w zakwaterowaniu, znalezieniu miejsca pracy i rozpoczęciu życia w Polsce tymczasowo lub na stałe).

Wszystko w Państwa rękach. Każda złotówka ma znaczenie i może wesprzeć ludzi potrzebujących pomocy w tej tragicznej dla nich chwili. Niech otworzą się Wasze serca, niech zwycięży naturalny odruch niesienia pomocy, tak mocno zapisany w naszej historii dewizą "Za naszą i Waszą wolność". Polska jest najbliższym kulturowo i cywilizacyjnie sąsiadem Ukrainy, dzielącej z nami wiele stuleci wspólnej historii, dlatego to u nas widzi Ona szansę na przetrwanie w obliczu przemocy agresora. Związek Szlachty Rzeczypospolitej nie wyda z zebranej kwoty ani jednej złotówki na organizację techniczną czy administracyjną samej pomocy, której koszty pokryje ze środków własnych.

Związek Szlachty Rzeczypospolitej mający znakomite kontakty na Ukrainie po zakończeniu naszej akcji humanitarnej upowszechni szeroko jej rezultaty nad Dnieprem we współpracy z Cerkwią Prawosławną Ukrainy (Patriarchatu Konstantynopola) i Związkiem Dziennikarzy Ukrainy. 3 kwietnia 2022 roku na stronie Związku zamieścimy pełne rozliczenie z otrzymanych i wydanych środków finansowych. 

Przypominamy również, że wrota do wstąpienia do naszego Związku są zawsze szeroko otwarte szczególnie dla osób poszukających swych szlacheckich korzeni i pragnących działać "PRO PUBLICO BONO", jak czynili to przez wieki członkowie stanu szlacheckiego. O fascynujących projektach i osiągnięciach naszego Związku opowiemy każdemu zainteresowanemu w członkostwie i współpracy.

Zachęcamy do wpłat przez specjalną platformę po kliknięciu w link: Na pomoc UKRAINIE !!! Help Ukraine! Donate to the Ukraine relief fund !!! | zrzutka.pl

Można również dokonać wpłaty na rzecz pomocy Ukrainie bezpośrednio na konto naszej organizacji:

Związek Szlachty Rzeczypospolitej

Bank Pekao S.A

80124047221111001077851180

Tytułem: DAROWIZNA-UKRAINA

 

Z wyrazami szacunku,

Daniel Jan Potocki, Prezes Związku Szlachty Rzeczypospolitej

Dariusz Byczkowski, Wiceprezes Związku Szlachty Rzeczypospolitej

Jan Stalony-Dobrzański, Skarbnik Związku Szlachty Rzeczypospolitej

Kontakt:

Mail: zarzad@szlachtarzeczypospolitej.org.pl 

Skarbnik: 602 891 892

 

ENGLISH VERSION

Związek Szlachty Rzeczypospolitej (Confederation of the Nobility of the Polish Commonwealth) realizing its statutory goals of bringing together the nations that built the once great Republic, announces a fundraiser to help Ukrainians and Poles escaping from Ukraine to Poland from Putin's missiles and tanks. We want to help as much as possible. How much we can help depends on your good heart and possibilities. We will allocate the collected funds for emergency aid (meals, food, medicines, clothing) or for long-term assistance (paying for a place of residence, assistance in accommodation, finding a job and starting life in Poland, temporarily or permanently).

Everything in your hands. Every zloty matters and can support people who need help in this tragic moment for them. Let your hearts be opened, let the natural reflex to help prevail, so strongly inscribed in our history with the motto "For our and your freedom". Poland is the closest culturally and civilized neighbor of Ukraine, which shares many centuries of common history with us, which is why she sees us as a chance to survive in the face of the aggressor's violence.

Confederation of the Nobility of the Polish Commonwealth will not spend a single coin of the collected amount on the technical or administrative organization of the aid itself, the costs of which will be covered from its own resources.

The association, having excellent contacts in Ukraine after the end of our humanitarian action, will disseminate its results on the Dnieper in cooperation with the Orthodox Church of Ukraine (the Patriarchate of Constantinople) and the Union of Journalists of Ukraine.

We will post a full settlement of received and spent funds on the Association's website.

You can also make a donation directly to the account of our organization. Transfer title: Donation-Ukraine

 

Związek Szlachty Rzeczypospolitej

Bank Pekao S.A

IBAN: PL80124047221111001077851180

SWIFT code:  PKOPPLPW

 

Best regards,

Daniel Jan Potocki, President of the Confederation of the Nobility of the Polish Commonwealth

Dariusz Byczkowski, Vice President of the Confederation of the Nobility of the Polish Commonwealth

Jan Stalony-Dobrzański, Treasurer of the Confederation of the Nobility of the Polish Commonwealth

 

Our website address: www.szlachtarzeczypospolitej.org.pl

Contact us: zarzad@szlachtarzeczypospolitej.org.pl

 


Powrót do listy aktualności

Dane bankowe:
REGON 368482264
NIP 6762542955

Związek Szlachty Rzeczypospolitej
Bank Pekao S.A
80124047221111001077851180

Logo