Prosimy pisać do nas:

"Non genus virum ornat, generi vir fortis loco" - "Nie urodzenie lepszym czyni, lecz każdy sam cnotą ród swój zdobi"

Walne Zebranie Członków Związku Szlachty Rzeczypospolitej

Walne Zebranie

Zarząd Związku Szlachty Rzeczypospolitej zawiadamia o terminie Walnego Zebrania Członków Związku Szlachty Rzeczypospolitej:

29 sierpnia (poniedziałek), godz. 16:00

Zamek Piastów Śląskich w Brzegu 

 

Porządek obrad 

Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Związku Szlachty Rzeczypospolitej 

29 sierpnia 2022 r.

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i powitanie uczestników oraz Gości – Prezes ZSzR.

2. Wystąpienia zaproszonych Gości.

3. Wybór Przewodniczącego WZC – prowadzi Prezes ZSzR

4. Wybór Prezydium Zjazdu – Przew. WZC.

5. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczo - Wnioskowej (2 osoby) - Przew. WZC.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej (3 osoby) - Przew. WZC.

7. Komunikaty:  

Każdy kto chce zabrać głos podaje godność, to samo dotyczy wniosków do ewent. dyskusji na przygotowanych drukach z prośbą o czytelne wypełnianie - Przew. WZC.

8. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Związku – Prezes. ZSzR.

9. Sprawozdanie finansowe – Skarbnik ZSzR.

10. Informacja o ukonstytuowaniu się Komisji Mandatowo – Wyborczo - Wnioskowej 

i przedstawienie informacji o formalności WZC.

11. Informacja o ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej.

12. Podjęcie Uchwały nr 1/2022 o przyjęciu sprawozdania z działalności merytorycznej.

13. Podjęcie Uchwały nr 2/2022 o przyjęciu sprawozdania z działalności finansowej.

14. Podjęcie Uchwały nr 3/2022 o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi ZSR.

15. Informacja o planowanym przekształceniu ZSzR ze Stowarzyszenia zwykłego na Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną – dotychczasowy Prezes ZSzR.

16. Przedstawienie nowego Statutu Związku – dotychczasowy Prezes. ZSzR. 

17. Dyskusja nad punktami 15 i 16.

18. Głosowanie nad przekształceniem – podjęcie Uchwały nr 4/2022  o przekształceniu 

i przyjęciu Statutu Związku.

19. Informacja Komisji Wyborczej i przedstawienie kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu.

20. Wybór Prezesa Związku w odniesieniu do nowego Statutu.

21. Gratulacje dla nowego Prezesa i wystąpienie.

22. Informacja Komisji Wyborczej i przedstawienie kandydatów do Zarządu Związku.

23. Wybór członków Zarządu Związku w odniesieniu do nowego Statutu.

24. Informacja Komisji Wyborczej i przedstawienie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

25. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

26. Informacja Komisji Wyborczej i przedstawienie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.

27. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

28. Informacja Komisji Uchwał i Wniosków dotycząca wniosków, które wpłynęły 

do rozpatrzenia przez Zjazd.

29. Dyskusja nad wnioskami.

30. Podjęcie Uchwał dotyczących przedstawianych wniosków – Komisja Uchwał i Wniosków.

31. Zakończenie obrad Zjazdu – Przew. WZC.


Powrót do listy aktualności

Dane bankowe:
REGON 368482264
NIP 6762542955

Związek Szlachty Rzeczypospolitej
Bank Pekao S.A
80124047221111001077851180

Logo