Prosimy pisać do nas:

"Non genus virum ornat, generi vir fortis loco" - "Nie urodzenie lepszym czyni, lecz każdy sam cnotą ród swój zdobi"

Członkostwo w Związku Szlachty Rzeczypospolitej

W odpowiedzi na liczne zapytania o możliwość przystąpienia do Związku Szlachty Rzeczypospolitej oraz kierowane do Zarządu Związku propozycje nawiązania z nami współpracy uprzejmie prosimy o korespondencję na oficjalny adres e-mail: zarzad@szlachtarzeczypospolitej.org.pl

Związek Szlachty Rzeczypospolitej zrzesza członków - przedstawicieli rodów szlacheckich i działa na rzecz przywracania dziedzictwa Pierwszej Rzeczypospolitej; aktywnie przy tym uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym współczesnej Polski i państw których terytoria wchodziły w skład Pierwszej Rzeczypospolitej.

 

Składki Członkowskie i Wpisowe.

Zgodnie z Uchwałą nr 11/2017 Dot. wysokości składek członkowskich podjętą 10.09.2017 r. :

Roczna składka członkowska, dla członka zwyczajnego, wynosi 120 zł rocznie. Składka Wpisowa wynosi 200 zł, wpłacana jednorazowo przy wstąpieniu do Związku Szlachty Rzeczypospolitej.

Osoby uczące się lub studiujące do 24 lat wpłacają jednorazowo wpisowe w wysokości 100 zł z możliwością rozłożenia na dwie raty: w jednym miesiącu 50 zł i w kolejnym miesiącu 50 zł (łącznie 100 zł wpisowego). Składka członkowska dla w/w osób wynosi 60 zł rocznie.

 

Składki należy wpłacać na konto bankowe: 

Związek Szlachty Rzeczypospolitej
Bank Pekao S.A
80124047221111001077851180

LUB do Skarbnika Związku. 

 

 

Obraz:

 

Dane bankowe:
REGON 368482264
NIP 6762542955

Związek Szlachty Rzeczypospolitej
Bank Pekao S.A
80124047221111001077851180

Logo